Kelchterhoef is de naam van een natuurgebied en recreatiedomein dat zich bevindt ten oosten van Houthalen.

  De naam van het gebied is afkomstig van de naam Calechtre (landbouwbedrijf), waaronder het in de Middeleeuwen bekendstond.

 Het recreatiegebied De Plas bestaat uit een zandwinningsplas die is ontstaan bij de aanleg van de E314.

In de plas, die maximaal 9 meter diep is, kan men    zwemmen en zeilen, terwijl ook een zandstrand aanwezig is. En, vanaf maart 2018 kan je er ook vissen!
 

  Het natuurgebied Domein Kelchterhoef omvat een park van 200 ha met bossen, waaronder een zeer oud loofbos, en een opvallende kastanjedreef.

Ook zijn er  vennen. Binnen dit park bevinden zich een aantal oude hoeven, die als horecagelegenheid zijn ingericht: 

Hoeve Mieneke, Hoeve Jan en      de Abdijhoeve (of Kelchterhoeve). Wandelingen voeren langs de bezienswaardigheden van het park.

 Tot standkoming

In de periode 2008-2009 dienden we als VBK de vraag in om hengelsportmogelijkheden in te voeren op/rond De Plas te Houthalen-Helchteren. Een vraag  waaraan omwille van een aantal redenen geen gehoor kon worden gegeven.

 

Ergens in 2016 kwam het ons echter ter ore dat er blijkbaar een doorbraak was in het dossier ‘hengelen op Kelchterhoef’. Navraag bij ANB leerde ons dat er de  wil van de gemeente Houthalen-Helchteren én ANB was om hengelen te integreren in het al rijk gestoffeerde recreatieaanbod op en rond de plas. Vanaf dat  moment maakte VBK haar hernieuwde interesse kenbaar aan ANB, die na verloop van tijd een concessie in de markt zou zetten. In het voorjaar van 2017 werden  die concessievoorwaarden en de wijze van aanbesteding bekend gemaakt.

 

Natuurlijk juichten wij als vereniging de kansen toe die men vanuit de gemeente Houthalen-Helchteren en het Agentschap voor Natuur en Bos wil geven aan de hengelsport. Wij zijn er dan ook ten stelligste van overtuigd dat de hengelsport als zachte recreatie en intense natuurbeleving perfect past in het desbetreffende recreatiedomein.

 

Anderzijds dienden we rekening te houden met het – voor een vereniging – behoorlijke kostenplaatje. Als VBK hebben wij reeds 25 jaar de overtuiging dat bij het verlenen van hengelrechten op plassen die behoren tot het openbaar domein, er moet worden uitgegaan van laagdrempeligheid en een zo groot mogelijk algemeen belang.

 

Deze overtuiging vertaalt onze vereniging ook in de visie omtrent het beheer van hengelrechten op privaat water, zodat elke hengelaar die dat wenst kan genieten van de hengelsport op evenwichtig bezette plassen, die zowel in als rondom het water ecologisch verantwoord worden beheerd, en dit tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

 

We beslisten met ons bestuur om door te zetten. Waarom? Omdat wij er van overtuigd zijn dat wij voor De Plas een langetermijnvisie kunnen hanteren die zal resulteren in een prachtig hengelwater, omdat wij er van overtuigd zijn dat wij dé partner zijn bij uitstek om er voor te zorgen dat de kosten voor een sessie zo laag mogelijk worden gehouden.

 

Je leest het goed: kosten voor een sessie. Binnen het kader dat ANB i.s.m. de gemeente heeft gecreëerd is het (helaas!) niet mogelijk om, cfr. alle andere VBK-waters, met jaarvergunningen te werken.

 

Dat zal vanaf de start onherroepelijk leiden tot conflicten. Twee stekken die je eventueel elk met twee vissers kan bevissen betekent een maximum van vier hengelaars die tegelijkertijd hun ding kunnen doen.

 

Met dat uitgangspunt hebben we een werkwijze uitgewerkt om zoveel mogelijk karpervissers ten dienste te kunnen zijn. Vanaf begin maart 2018 kan er op De Plas in Kelchterhoef gevist worden door VBK-leden die dat wensen. Een mijlpaal, zij het met consequenties!

Samenvattend

 • De gemeente en ANB hebben het visrecht vrij gegeven en hebben in 2017 een openbare aanbesteding uitgeschreven.
 • Die openbare aanbesteding ging over een concessie met heel wat voorwaarden. Eén van de bepalingen was: slechts vissen vanop 2 steigers, door maximaal 4 vissers tegelijk.
 • Iedere vereniging, vennootschap of particulier had de mogelijkheid om in te tekenen op de concessie m.b.t. het hengelrecht.
 • De hengelsport was m.a.w. hoe dan ook voortaan toegelaten op Kelchterhoef, zij het op de wijze zoals gemeente en ANB dat heeft uitgetekend.
 • VBK heeft mee ingetekend, en is uiteindelijk door gemeente en ANB als partner aangeduid.
 • VBK tracht het hengelrecht daar te vertalen in een systeem dat past binnen de ons opgelegde mogelijkheden en beperkingen, waarbij er wordt uitgegaan van het bieden van een kans aan zoveel mogelijk verschillende VBK-leden, aan een bedrag dat break-even (huur en projectinvestering) nastreeft.

Hoe vissen op Kelchterhoef?Lees eerst aandachtig het reglement. Hengelen is enkel mogelijk indien de visser zich akkoord verklaart met het reglement. In onderstaande punten sommen we alvast enkele belangrijke items uit (het veel uitgebreidere) reglement op.

 • Vissen kan met maximaal twee hengels per persoon, van op twee steigers aan de noordzijde van de plas. Eén bivvy per persoon mag worden geplaatst in de nabijheid van de hengelsteiger.
 • Hengelen kan enkel door VBK-leden (bestaand of nieuw) mits reservatie en voorafbetaling van een stek, en dit op weekbasis. De sessie start telkens om 11.00 u op zaterdag en duurt tot uiterlijk 10.00 u op de zaterdag van de week nadien.
 • In een gereserveerde week staat het de visser vrij om de uren/dagen te vissen waarop hij/zij dat wil. Reservatie van een week betekent dus niet dat je effectief 7 dagen en nachten onafgebroken moet hengelen.
 • Het gebruik van een (captive) backlead is verplicht, om conflicten met zeilers uit te sluiten.
 • Elke gevangen vis mag slechts kort (de tijd nodig om onthaakmat, weegklok, fototoestel, e.d. klaar te zetten) worden bewaard in het schepnet of sling. Na de vangst, meting en het nemen van een foto moet elke vis meteen en ongeschonden terug worden gezet in De Plas. Het zakken van vissen is dus verboden.
 • De reservatie van een stek is strikt persoonlijk. Stekken ‘doorverkopen’ is verboden.
 • Elke visser heeft het recht om te hengelen in de door de rode lijnen (zie kaart) afgebakende gebied.
 • Indien er gedurende een week slechts één visser aan een steiger verblijft, mag die ook in het andere bevisbare gebied (vanaf diezelfde steiger) hengelen.
 • Voor aanvang van de sessie print de visser de door ons toegezonden toelating af, en plaatst dit duidelijk leesbaar op het dashboard van de auto.
 • Bij aanvang van de sessie krijgt elke visser een badge waarmee hij de elektronische poort kan openen en binnenrijden met de wagen (aan 10 KM/uur).
  Deze badge dient weer te worden overhandigd aan een viswachter wanneer de visser het domein verlaat na afloop van de sessie.

  Sanitaire voorzieningen dient elke visser zelf te regelen.

  .

 • Bij dringende vragen kan je steeds telefoneren naar één van de drie lokale verantwoordelijken, waarvan je de telefoonnummers vindt op de hengeltoelating.
 • De auto kan worden geparkeerd binnen het domein, aan de noordzijde van het ‘vissershuis’.
 • Je mag laden en lossen op de stek met de auto (materiaal eruit en dan parkeren op de daarvoor voorziene plek) dus niet uitladen en opzetten en pas dan auto verzetten!

Verantwoording

Hengelen op De Plas van Kelchterhoef kan enkel per week (zaterdag 11.00 u tot zaterdag 10.00 u) voor leden van VBK vzw. Inbegrepen in het lidmaatschap is een hengelsportverzekering.

De kostprijs voor een week hengelen is 200 euro. Wij streven met dit bedrag naar een jaarlijkse break-even.

Tellen we huur, projectinvestering en enkele bijkomende uitgaven op, dan komen we al snel aan een jaarlijks bedrag van 11.000 tot 12.000 euro. Er zijn op jaarbasis in totaal 55 tot 60 hengelaars nodig om dit bedrag te kunnen recupereren.

Toekomstvisie inzake visstandbeheer

Visstandbeheer op afgesloten water is steeds een zaak van lange termijnvisie en voorzichtigheid.

Het introduceren van vissen op De Plas is in het verleden uitsluitend fragmentarisch en zonder duidelijk plan gebeurt. In het recente verleden is er bovendien een zeer grote, illegale uitzetting gedaan van graskarper.

In samenspraak en samenwerking met ANB stelt VBK voor om de karperpopulatie op De Plas in verschillende fases aan te vullen tot een evenwichtig bestand.

Dit zal gebeuren met karpers uit ons eigen kweekcomplex, die met mondjesmaat en tijdens een moment dat de autochtone karperpopulatie een maximale weerstand bezit en een groot aanbod aan natuurlijk voedsel voorhanden heeft. Onze voorkeur hiervoor gaat uit naar het late voorjaar.

Bovendien kiezen wij er op dit moment voor om uitzettingen ‘on hold’ te zetten tot de stokoude monumenten die er nu huizen een natuurlijke dood sterven.

De uit te zetten vissen worden met maximaal 25 stuks per jaar geïntroduceerd (1 exemplaar per hectare wateroppervlakte), waarna groei en conditie van de totale populatie minutieus wordt opgevolgd. De uit te zetten vissen worden vooraf behandeld tegen parasieten e.d. teneinde ze in optimale conditie te introduceren in hun nieuwe habitat.

Eenmaal de karperpopulatie de vooropgestelde omvang heeft bereikt, voorzien wij een jaarlijkse onderhoudsbepoting van enkele individuele vissen om natuurlijke uitval te counteren.

Wij stellen tevens voor om in samenwerking met ANB de populatie graskarper fors terug te dringen tot een verantwoorde biomassa.

En dan nog dit…

Met het beheer van Kelchterhoef maken we als vereniging een stijlbreuk inzake waterbeheer.

Tijden veranderen, of je dat nu wil of niet. Het hengelen wordt door een grote groep vissers anders beleefd, anders ingevuld dan 10, 20 of 30 jaar geleden.

Niet iedere evolutie wordt door iedereen op handgeklap onthaald, maar evolutie valt niet te stoppen. Als vereniging zijn wij verplicht om tot op zekere hoogte mee te evolueren. VBK is er voor elke karpervisser en dat heeft als consequentie dat je de brede grondstroom moet volgen, als dat zoals in het geval van Kelchterhoef nodig is.

Is de organisatie van de hengelsport op De Plas zoals wij die hier en nu hebben uitgetekend ideaal? Voor de ene wel, voor de ander niet, en wellicht ligt weer een ander er geen moment van wakker.

Wij proberen met deze invulling een zo groot mogelijke groep karpervissers ten dienste te zijn, daar mag iedereen op vertrouwen. Is na verloop van tijd bijsturing nodig of een ommezwaai opportuun, dan zullen we dat zeker doen. En ook dat is een kwestie van vertrouwen!

Brecht met Jumper van Kelchterhoef op 34 kg
Claudio met een 19 kg+ spiegel van Kelchterhoef
error: Inhoud van site is beschermd !!