Privacy beleid.

PRIVACYVERKLARING van “Vereniging van Belgische Karpervissers vzw”

De Vereniging van Belgische Karpervissers VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Vereniging van Belgische Karpervissers VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als “Vereniging van Belgische Karpervissers VZW” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

V.B.K. vzw

Klaverstraat 12

8000 Brugge
via het contactformulier van de website :

www.VBK.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Vertegenwoordiging binnen de overheid op gebied van karper visserij.
 • Bevorderen en verdedigen van de karper visserij in het algemeen in belang van de leden.
 • Organiseren van lokale infoavonden via de verschillende regio’s.
 • Organiseren van fish inns en jeugdwerking
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het versturen van magazines
 • Mogelijke activiteiten te bate van onze doelstelling in de VZW.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen en verwerken:

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, rijksregisternummer, nummerplaat

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Verzekeringen
 • Lidkaarten
 • Drukken en versturen van magazine

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  Alle partijen bevinden zich binnen de Europese Unie.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Vereniging van Belgische Karpervissers VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regels worden persoonsgegevens maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 • Alle personen die namens de VBK vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Het ledenprogramma is conform de nieuwste GDPR regeling, de leverancier garandeert alle voorschriften te volgen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Het nemen van beeldmateriaal

 Het VBK voorziet een stilzwijgende toestemming waarbij het kan zijn dat

 • een persoon zich laat fotograferen tijdens een activiteit van de vereniging, en er zich bewust van is dat het foto- en beeldmateriaal kan worden gepubliceerd,
 • over het feit dat er sfeerbeelden kunnen worden genomen tijdens activiteiten en dat deze ook kunnen gebruikt worden voor rapportage

Via deze privacyverklaring informeren wij de deelnemers.

Indien er beeldmateriaal voor promotionele doelen wordt gebruikt, vraagt de vereniging de toestemming van de betrokkene(n).

 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De Vereniging kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.